Планове и правилници

Учебна 2021/2022 година

План на заседанията на ПС за учебната 2021/2022 година

План за контролната дейност на директора за 2021/2022 година

План за квалификационната дейност

Заповед часово разписание

Заповед форми на обучение

Заповед организация на учебен ден

Заповед междучасия

Учебна 2020/2021 година

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 ГОДИНА. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА КЪМ МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В СФО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Организация на учебния ден, Начало и край на учебния ден, Почивките между учебните часове

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА:

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО – ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

Учебна 2019/2020 година

ГРУПИ В ЦДО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК В ОбУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА ЗА 2019/2020 Г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ”ДОБРИ ВОЙНИКОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 – 4. КЛАС5 – 7. КЛАС,

8 – 10. КЛАС (ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ)

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

вижте повече

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА КЪМ „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

вижте повече

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

вижте повече

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

вижте повече

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ