Планове и правилници

Учебна 2023/2024 година

Вътрешни правила актуализация

План за действие и финансиране за периода 2023 – 2028 година към Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

План за работа на училищната комисия за превенция на деца жертви на насилие или в риск на насилие и при кризисна интервенция за учебната 2023/2024 година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план шлосерство за учебната 2023/2024

Училищен учебен план шивачество за учебната 2023/2024

Училищен учебен план ПЕ за учебната 2023/2024

Училищен учебен план НЕ за учебната 2023/2024

Годишен план-график за дейността на координатора на обща и допълнителна подкрепа на личностно развитие за учебната 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2023/2024 година

Правилник за дейността в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2023/2024 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитания, обучение и труд за учебната 2023/2024 година

Правила за използване на електронен дневник в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2023/2024 година

План програма за действие за учебната 2023/2024 година за БДП

План за контролната дейност на директора и заместник директора за учебната 2023/2024 година

План за квалификационната дейност

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила

Учебна 2022/2023 година

Заповед за служител отговарящ на вътрешно подадени сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Актуализация на правилник за дейността в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Актуализирани правила за използване на електронен дневник в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Актуализация на правилник за вътрешния трудов ред в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Училищен учебен план

Заповед форми на обучение

Заповед организация на учебен ден

Заповед часово разписание

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2022/2023 година

План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2022/2023 година

План за работа на училищната комисия за превенция на деца жертви на насилие или в риск на насилие и при кризисна интервенция за учебната 2022/2023 година

План за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2022/2023 година

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза към Механизъм за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2022/2023 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за действие за изпълнение на стратегията за развитие на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Стратегия за развитие на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Правилник за вътрешния трудов ред в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Правила за определяне на условията и реда на организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс на училищната общност

План на заседанията на ПС за учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност

План програма за действие за учебната 2022/2023 година за БДП

Мерки за повишаване качеството на образованието

План контролна дейност на Директора

Вътрешни правила

Правила за използване на електронен дневник в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Правилник за дейността в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитания, обучение и труд за учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОбУ „Добри Войников“

Учебна 2021/2022 година

Вътрешни правила

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за действие по Програма за превенция на ранно напускане на учениците за учебната 2021/2022 година в ОбУ „Добри Войников“

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

План за действие за изпълнение на стратегията за развитие на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Правила за използване на електронен дневник в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година

Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим в ОбУ „Добри Войников“

Правила за определяне на условията и реда на организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОбУ „Добри Войников“

Правилник за дейността в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година

Правилник за вътрешния трудов ред в ОбУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година

Форми на насилие и тормоз и предприемане на съответните действия

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2021/2022 година

План на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2021/2022 година

План за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2021/2022 година

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза към Механизъм за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2021/2022 година

План за работа на училищната комисия за превенция на деца жертви на насилие или в риск на насилие и при кризисна интервенция за учебната 2021/2022 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Доклад от инспекция

Училищен учебен план за безопасност през учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план

План на заседанията на ПС за учебната 2021/2022 година

План за контролната дейност на директора за 2021/2022 година

План за квалификационната дейност

Заповед часово разписание

Заповед форми на обучение

Заповед организация на учебен ден

Заповед междучасия

Учебна 2020/2021 година

Отчет стратегия 2020/2021

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 ГОДИНА. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА КЪМ МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В СФО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Организация на учебния ден, Начало и край на учебния ден, Почивките между учебните часове

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА:

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО – ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

Учебна 2019/2020 година

ГРУПИ В ЦДО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК В ОбУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА ЗА 2019/2020 Г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ”ДОБРИ ВОЙНИКОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 – 4. КЛАС5 – 7. КЛАС,

8 – 10. КЛАС (ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ)

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

вижте повече

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА КЪМ „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

вижте повече

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

вижте повече

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

вижте повече

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ