Планове и правилници

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА ЗА 2017/2018 Г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ”ДОБРИ ВОЙНИКОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” , С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Приложение към чл. 19, ал. 1, т. 3, б. „г“ – 1.7 от Правилник на дейността

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, С. ПОБЕДА, ОБЩ. ДОБРИЧКА, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1.,2. КЛАС, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5., 6. КЛАС, 3., 4. И 7. КЛАС, 8. КЛАС (ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ)

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО