Учителски колектив
Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Тема: Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут.
На 26.06.2020г. между учителите на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа и СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла се проведе обмяна на добри практики по вътрешноинституционална квалификация на тема „Организация на професионалното обучение“.
Обмениха се идеи и добри практики относно професиите, които предлагат двете училища. Разгледахме модерната база, в която се обучават учениците в двете професии, които предлага СУ „Асен Златаров“ – „Сътрудник в бизнес услуги“ и „Готвач“. Квалифицираните преподаватели по двете специалности презентираха дейността и успехите на своите ученици. Преподавателите по специалностите „Шлосерство“ и „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ споделиха своя опит и постижения. На коктейла, организиран от СУ „Асен Златаров“, двете училища си размениха тематични подаръци:
• готварски комплект, съдържащ шапка, готварска престилка и ръкавица, изработени от учениците в специалност „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ ;
• часовник, пирографиран от бъдещите шлосери от ОбУ „Добри Войников“ ;
• юбилейна книжка на училището в село Победа, издадена по повод 170 години от създаването му.
Домакините подариха книги, разказващи историята на училището им.
Повишаването на квалификацията е непрестанен процес, който би трябвало да подпомага професионалната реализация, да провокира както нови идеи, така и желанието за кариерно развитие. Ние сме наясно, че колектив, който постоянно трупа нови умения, е по-щастлив на работното си място. С придобитите знания и новите хоризонти, които се откриват пред обучаемите, колективът ни ще е по-заинтересован и откривателски настроен.

Обучения на учители:

На 30.11.2019 г. и 01.12. 2019 г.  в Еко комплекс „Извори“, се проведе вътрешноинституционална  квалификация на педагогическите специалисти от ОбУ „Добри Войников“.  Лектори по темата „Портфолио на педагогически специалист“ бяха Евгения Минчева – ЗДУД в ОбУ„Добри Войников“ и Галина Тошкова – директор в ОбУ„Добри Войников“.

Награди за нашето училище

Тодорка Атанасова – главен учител в Обединено училище “Добри Войников” в с. Победа и председател на училищното настоятелство. Работи активно за утвърждаване авторитета на училището в областта на фолклора, за обхващането и задържането на учениците в училище и добрите взаимоотношения с родители и местна общественост.

На 16 и 17 март 2019 г. в с. Арбанаси се проведе обучение по проект „Приказно пътешествие“ към ЦОИДУЕМ.  Участваха 19 педагози от Обединено училище „Добри Войников“. Темата на обучението беше „Учителят и интеркултурното образование – лингвистични проблеми на работата с деца от малцинствата“ с обучител проф. Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“.

На 01. 12. 2018 г. учители от ОбУ „Добри Войников“ взеха участие в обучение  на тема „Всеки ученик ще бъде отличник“: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност. Обучението беше по  проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, организирано от ЦМЕДТ „Амалипе“. Педагогическите специалисти се запознаха с нови методики за работа с учениците.  Основната идея на обучението беше мотото „Всеки ученик ще бъде отличник“ да стане реалност в училище. На 01.12. беше и Световният ден за борба със СПИН. Присъстващите на обучението показаха своята съпричастност чрез червена лентичка, която е международният символ за солидарност към ХИВ-позитивните и тези, живеещи със СПИН.

На 20.04.2018 г. и 21.04.2018 г. във вила „Булгара“, с. Кюлевча, обл. Шумен се проведе обучение и обменна визита по проект по проект “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. В. Търново. В обучението взеха участие ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич, обл. Варна и ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково, обл. Силистра.
Учителите споделиха опита си в работата на обединените училища и трудностите, които срещат. Те изтъкнаха, че основното, което е мотивирало училищата да опитат трансформация към обединени, т.е. да започнат да обучават до 10 клас, е фактът, че голяма част от ромските младежи и особено девойки не продължават в средни училища след като завършат основно образование. Трите училища представиха в презентации дейностите, които развиват, постигнатите резултати и бъдещите планове за развитие на професионалното образование.

Обучение на учители по проект „Приказно пътешествие“

Учители от пет училища от селата Победа, Смолница, Кардам, Хитово и Крушари работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център „Амалипе“ гр. Велико Търново.
На 24 – 25.02.2017 г. те присъстваха на изнесено обучение на тема „Общуване без агресия“ с лектор Генадий Матвеев – представител на „Национална мрежа за децата“ град София. Обучението се проведе в хотел „Лотос“ гр. Балчик. Темата бе интересно поднесена и изключително полезна.
31.10-01.11.15 г. Изнесено съвместно обучение на учителите от ОУ „Добри Войников“, ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ с. Котленци по проект „Училището като център в общността“. Темите бяха „Работа с родители и въвличането им в живота на детската градина и училището“ и „Агресия и насилие – управление на емоции“. Обучението бе ръководено от Албена Бонева и Калина Димитрова от фондация „Ръка за помощ“.
Учителите научиха много игри и практически методи, които да прилагат в работата си с децата. Обучението протече изключително забавно и приятно. Всички си тръгнаха с увереност, че наученото ще бъде полезно в бъдещата педагогическа работа.

На 01.04.2015 г. се проведе обучение „Как да преподаваме с интерактивна дъска” с лектор Елисавета Якимова от Център за творческо обучение. Участваха учители от основни училища от общ. Добричка като домакин бе нашето училище. Учителите обогатиха познанията и опита си за работа с интерактивна дъска и интерактивно устройство. Получиха сертификати.

м. март 2015 г. „Работа с интерактивна дъска в обучението по ОНГО“

м. ноември 2014 г. „Подобряване на качеството на образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

м. октомври 2014 г. „Подобряване на качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставени от центровете за професионално обучение“

м. юли 2014 г. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“