Квалификация

Учебна 2023/2024 година

ОБУЧЕНИЕ И ТИЙМ БИЛДИНГ

На 3 и 4 февруари 2024 г. в Лайтахус Голф и Спа Комплекс, гр. Балчик учители от ОбУ „Добри Войников” взеха участие в обучение на тема: „Позитивна работа в екип – Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива”, организирано от Тренинг и обучителен център „Щастие“. Участниците в обучението участваха в различни игри и решаваха казуси. Всички, преминали обучението получиха по 1 квалификационен кредит. Виж

Обучение по НП „Образование за утрешния ден”

На 2 и 3 декември 2023г. в Културно-исторически комплекс „Двор на кирилицата” в гр. Плиска, учители от ОбУ „Добри Войников” взеха участие в изнесено обучение на тема:„Развиване уменията на учениците за работа в дигитална среда и ефективно боравене с дигитално съдържание”. Обучението се реализира по проект „Образование за утрешния ден”,  платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Бяха представени добри практики за ефективното използване на дигиталните технологии, инструменти и съдържание за подобряване на качеството на преподаването и ученето. Учителите имаха възможност да се запознаят с вдъхновяващи примери, за това как дигиталните технологии се прилагат успешно в образователната сфера. Учителите преминали обучението получават 2 квалификационни кредита.Снимки

Учебна 2022/2023 година

Информация за предстоящо обучение

Във връзка с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и директорите на 21.10 и 22.10.2022 в к.к. Златни пясъци,  х-л „Плиска“ ще се проведе изнесено обучение за допълнителна квалификация на 18 педагогически специалисти от ОбУ „Добри Войников“. Заявената тема на квалификационния курс – „Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ с лектор д-р Александрина Величкова от ШУ ДИКПО – Варна.

Информация за предстоящо обучение на педагогически специалисти

Обучения на колектива на ОбУ „Добри Войников“

На 13 и 14 ноември 2021г. в КК „Златни пясъци“, х-л „Белвю“ се проведе изнесено обучение за осигуряване на допълнителна квалификация на 18  педагози, 1 училищен медиатор, 1 счетоводител от ОбУ „Добри Войников“. Обучението се реализира по предварително приетия на ПС План за  квалификационна дейност, в частност въвеждаща външноинституционална квалификация.

Тема: Изящна комуникация с другите и себе си – НЛП и кибернетиката. Нервно-лингвистичното програмиране. Успешно общуване с другите и себе си през призмата на НЛП и Кибернетиката.

Обучителна организация: „Неуро Сейлз Тренинг Инститют“ ЕООД, гр. София

Лектор: Радосвета Гюлева

Как да познаем и използваме силните ни страни по правилен начин в процеса на учене и общуване? Как да се презентираме? Как да задържаме вниманието на аудиторията? Как да печелим доверието на другите и да вярваме повече в себе си? Как да открием своите вътрешни ресурси и тези, на хората около нас, за да ги използваме в нов контекст успешно? Как да превръщаме мечтите в цел и реалност? Как да се утвърдим като неформален лидер и да общуваме по-пълноценно с другите и себе си, така че да изграждаме по-пълноценни взаимоотношения и, респективно, да имаме по-добри резултати в направленията, в които желаем. Програмата разглежда набор от инструменти и техниките от НЛП, обяснени през призмата на системата и водата; чрез Кибернетиката и примери от заобикалящия ни свят. Позволява, по достъпен начин, да се усвоят основни понятия от НЛП и да се приложат успешно на практика по време на самото обучение. Актуалността на темата за прилагане усвояване на нови похвати за общуване между педагози – родители и учители и на нови начини за общуване в личен и професионален план.

Съдържанието на курса съдържа практическа и теоретична част в
съотношение 1 към 3 в полза на практиката, както следва:
Теоретичната част включва дефиниране и запознаване със същността на редица предизвикателства пред педагозите, както и методически насоки за тяхното разрешаване;
* Практическата част е за прилагане обсъжданото на практика, игри и разработване на проект;
Съдържанието на курса е структурирано в следните теми:
* Запознаване със същността на НЛП и изясняване на основни термини от НЛП.

* Запознаване с стратегии за успешно общуване със себе си и другите.
* Запознаване с ефективните модели за презентиране, преподаване, учене.
* Запознаване с етапи за превръщането на мечтата в цел и целта в реалност.
Цели на програмата
* Да се формират знания за основни термини, принципи от НЛП и модели на общуване.
* Да се формират умения за разпознаване на типичните модели на общуване.
* Да се формират знания и умения за презентиране, спечелване и овладяване на аудиторията чрез неформално лидерство
* Да се формират знания за ефективните стратегии за подкрепа и мотивацията в процеса на учене.
Материално-технически и информационни ресурси за програмата:

Разработени са помощни презентации, казуси от практиката.
Методи на обучение:
* Интерактивни методи и инструменти:
* Обсъждане
* Дискусия
* Практически казуси и работа по групи
* Беседа
* Тестове за самооценка
* Ролеви игри
* Теоретична презентация
* Коучинг и обратна връзка
* Онлайн подготовка – работа по материали и по предоставени казуси
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Проверка; Презентация;

В края на курса бяха връчени сертификати, удостоверяващи придобиването на 2 квалификационни кредита. Традиционно директорът на ОбУ „Добри Войников“ подари на лектора подаръци, изработени от ученици, обучаващи се в професионалните паралелки „Шивачество“ и „Шлосерство“ и ученици, включени в групите за занимания по интереси. Събитието приключи с обща снимка и много усмивки.

Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Тема: Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут.
На 26.06.2020г. между учителите на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа и СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла се проведе обмяна на добри практики по вътрешноинституционална квалификация на тема „Организация на професионалното обучение“.
Обмениха се идеи и добри практики относно професиите, които предлагат двете училища. Разгледахме модерната база, в която се обучават учениците в двете професии, които предлага СУ „Асен Златаров“ – „Сътрудник в бизнес услуги“ и „Готвач“. Квалифицираните преподаватели по двете специалности презентираха дейността и успехите на своите ученици. Преподавателите по специалностите „Шлосерство“ и „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ споделиха своя опит и постижения. На коктейла, организиран от СУ „Асен Златаров“, двете училища си размениха тематични подаръци:
• готварски комплект, съдържащ шапка, готварска престилка и ръкавица, изработени от учениците в специалност „Шивачество“ в ОбУ „Добри Войников“ ;
• часовник, пирографиран от бъдещите шлосери от ОбУ „Добри Войников“ ;
• юбилейна книжка на училището в село Победа, издадена по повод 170 години от създаването му.
Домакините подариха книги, разказващи историята на училището им.
Повишаването на квалификацията е непрестанен процес, който би трябвало да подпомага професионалната реализация, да провокира както нови идеи, така и желанието за кариерно развитие. Ние сме наясно, че колектив, който постоянно трупа нови умения, е по-щастлив на работното си място. С придобитите знания и новите хоризонти, които се откриват пред обучаемите, колективът ни ще е по-заинтересован и откривателски настроен.

На 30.11.2019 г. и 01.12. 2019 г.  в Еко комплекс „Извори“, се проведе вътрешноинституционална  квалификация на педагогическите специалисти от ОбУ „Добри Войников“.  Лектори по темата „Портфолио на педагогически специалист“ бяха Евгения Минчева – ЗДУД в ОбУ„Добри Войников“ и Галина Тошкова – директор в ОбУ„Добри Войников“.

На 16 и 17 март 2019 г. в с. Арбанаси се проведе обучение по проект „Приказно пътешествие“ към ЦОИДУЕМ.  Участваха 19 педагози от Обединено училище „Добри Войников“. Темата на обучението беше „Учителят и интеркултурното образование – лингвистични проблеми на работата с деца от малцинствата“ с обучител проф. Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“.

На 01. 12. 2018 г. учители от ОбУ „Добри Войников“ взеха участие в обучение  на тема „Всеки ученик ще бъде отличник“: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност. Обучението беше по  проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, организирано от ЦМЕДТ „Амалипе“. Педагогическите специалисти се запознаха с нови методики за работа с учениците.  Основната идея на обучението беше мотото „Всеки ученик ще бъде отличник“ да стане реалност в училище. На 01.12. беше и Световният ден за борба със СПИН. Присъстващите на обучението показаха своята съпричастност чрез червена лентичка, която е международният символ за солидарност към ХИВ-позитивните и тези, живеещи със СПИН.

На 20.04.2018 г. и 21.04.2018 г. във вила „Булгара“, с. Кюлевча, обл. Шумен се проведе обучение и обменна визита по проект по проект “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” към ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. В. Търново. В обучението взеха участие ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич, обл. Варна и ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково, обл. Силистра.
Учителите споделиха опита си в работата на обединените училища и трудностите, които срещат. Те изтъкнаха, че основното, което е мотивирало училищата да опитат трансформация към обединени, т.е. да започнат да обучават до 10 клас, е фактът, че голяма част от ромските младежи и особено девойки не продължават в средни училища след като завършат основно образование. Трите училища представиха в презентации дейностите, които развиват, постигнатите резултати и бъдещите планове за развитие на професионалното образование.

Обучение на учители по проект „Приказно пътешествие“

Учители от пет училища от селата Победа, Смолница, Кардам, Хитово и Крушари работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център „Амалипе“ гр. Велико Търново.
На 24 – 25.02.2017 г. те присъстваха на изнесено обучение на тема „Общуване без агресия“ с лектор Генадий Матвеев – представител на „Национална мрежа за децата“ град София. Обучението се проведе в хотел „Лотос“ гр. Балчик. Темата бе интересно поднесена и изключително полезна.
31.10-01.11.15 г. Изнесено съвместно обучение на учителите от ОУ „Добри Войников“, ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ с. Котленци по проект „Училището като център в общността“. Темите бяха „Работа с родители и въвличането им в живота на детската градина и училището“ и „Агресия и насилие – управление на емоции“. Обучението бе ръководено от Албена Бонева и Калина Димитрова от фондация „Ръка за помощ“.
Учителите научиха много игри и практически методи, които да прилагат в работата си с децата. Обучението протече изключително забавно и приятно. Всички си тръгнаха с увереност, че наученото ще бъде полезно в бъдещата педагогическа работа.

На 01.04.2015 г. се проведе обучение „Как да преподаваме с интерактивна дъска” с лектор Елисавета Якимова от Център за творческо обучение. Участваха учители от основни училища от общ. Добричка като домакин бе нашето училище. Учителите обогатиха познанията и опита си за работа с интерактивна дъска и интерактивно устройство. Получиха сертификати.

м. март 2015 г. „Работа с интерактивна дъска в обучението по ОНГО“

м. ноември 2014 г. „Подобряване на качеството на образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

м. октомври 2014 г. „Подобряване на качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставени от центровете за професионално обучение“

м. юли 2014 г. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“