Обществен съвет

На 09.03.2017 година се проведе заседание на Обществения съвет в ОУ „Добри Войников“, с. Победа.

Присъстваха председателят на Обществения съвет Георги Славов, представителят на Община Добричка – Марияна Станева, представител на Училищното настоятелство – Тодорка Василева, трима ученици – представители на Ученически парламент – Дарина Стоилова, Джансу Севгин и Милен Юлиянов, Надежда Георгиева – ръководител на Ученически парламент към училището и длъжностно лице, което да води протоколите на Обществения съвет.

Отсъстваха двама основни членове на Обществения съвет – единият поради постъпване в болнично заведение, а другия по семейни причини. Техните места в заседанието се заеха от Наталия Юриевна Господинова и Анка Димитрова Георгиева – резервни членове от  съвета.

Дневният ред бе следният:

  1. Представяне на проекта за бюджет на училището.
  2. Общественият съвет дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
  3. Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
  4. Представяне на училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  5. Общественият съвет дава становище по училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  6. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти за I и V клас.

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет

Становище на Обществения съвет по бюджета на ОУ „Добри Войников“, с. Победа

Становище на Обществения съвет по план-приема на ОУ „Добри Войников“, с. Победа за 2017/2018 учебна година

Становище на Обществения съвет за избор на учебници за учениците от I и V клас на ОУ „Добри Войников“, с. Победа

Заповед на директора на училището за утвърждаване на състава на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет към училището

Протокол от събранието на родителите, излъчени по класове, за създаване на Обществен съвет към училището


Състав на обществения съвет

Покана за провеждане на събрание на родителите

Доставчици на храна