„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Дейност „Средства за електронен дневник за училища“