„Весел калейдоскоп“

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

ПРОЕКТ „Весел калейдоскоп“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз