Самостоятелна форма

График за провеждане на изпити по учебни предмети за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение в Прогимназиален етап и Гимназиален етап

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

вижте образци за заявления за записване в самостоятелна форма на обучение