Стипендии

Учебна 2023/2024 година

Предложение за разпределение на средствата по видове стипендии

Учебна 2021/2022 година

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците от ОбУ „Добри Войников“ след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

Заявление на ученик за стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление-декларация за доход от ученик за стипендия

Заявление на ученик за еднократна стипендия

Заявление на ученик за стипендия с трайни увреждания

Заявление на ученик без родител за стипендия

Бележка от класния ръководител за допуснати отсъствия

Заявление от ученик за получаване на целева стипендияЗаявление – Декларация за доход

Образци на заявления за отпускане на стипендия за:

  • Постигнати образователни резултати
  • Ученици без родител/и
  • Подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • Еднократна стипендия
  • Целева стипендия