Стипендии

Учебна 2021/2022 година

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците от ОбУ „Добри Войников“ след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

Заявление на ученик за стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление-декларация за доход от ученик за стипендия

Заявление на ученик за еднократна стипендия

Заявление на ученик за стипендия с трайни увреждания

Заявление на ученик без родител за стипендия

Бележка от класния ръководител за допуснати отсъствия

Заявление от ученик за получаване на целева стипендия

Стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 годинаСПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОБРАЗЦИ

Заявление – Декларация за доход

Образци на заявления за отпускане на стипендия за:

  • Постигнати образователни резултати
  • Ученици без родител/и
  • Подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • Еднократна стипендия
  • Целева стипендия